The Problem of determining the scope of legal easements in the spatial arrangement of engineering networks

Authors

  • Naďa Antošová Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovakia
  • Marek Petro Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 81005 Bratislava, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.51704/cjce.2023.vol9.iss2.pp26-36

Keywords:

Utility network protection zone, the value of the encumbrance

Abstract

The study is analytical in nature, and the result is pointing out the possible duplication of protective zones when underground and overhead lines are laid simultaneously or when they cross, and the risk of unjust enrichment when determining the value of an adequate compensation for the scope of the easement.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Vyhláška č. 453/2000 Z.z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Zákon č. 50/1976 Z.z. NR SR o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (Stavebný zákon).

Vyhláška č. 532/2002 Z.z., MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v platnom znení.

Antošová, N. – Ochranné pásma na Slovensku a súvisiaca legislatíva. In: Almanach znalca. ISSN 1336-3174. Roč. 10, č. 2-3 (2011), s. 24-30.

Antošová, N., Petro, M. – Prehľad ochranných a bezpečnostných pásiem v stavebníctve. Bratislava: Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Bratislava 2017, ISBN 978-80-970019-5-7, EAN: 9788097001957.

STN 73 6005 (Zmeny 1,2,3,4,5) Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

Smernica Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, číslo SM_UGKK SR_15/2023 zo dňa 24.05.2023 Na postup pri zápise, zmene a výmaze vecného bremena v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností.

Zákon č. 351/2011 Z. z. NR SR o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Zákon č. 656/2004 Z. z. NR SR o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.

Zákon č. 40/1964 Z.z. NR SR v platnom znení (Občiansky zákonník)

Vyhláška č. 492/2004 Z.z. MS SR o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších zmien a doplnení.

Zákon č. 162/1995 Z.z. NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Published

2024-01-25

How to Cite

Antošová, N. and Petro, M. (2024) “The Problem of determining the scope of legal easements in the spatial arrangement of engineering networks ”, Czech Journal of Civil Engineering, 9(2), pp. 26-36. doi: 10.51704/cjce.2023.vol9.iss2.pp26-36.

Issue

Section

Articles